Informacije o zaštiti podataka

Cilj ovih informacija jest da u skladu s Opštom uredbom EU 2016/679 o zaštiti ličnih podataka („GDPR”) pruže detaljan uvid u rukovanje podacima koje CREATON South-East Europe d.o.o. (sedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Mađarska; upis u registar: 20-09-066613) prikuplja u okviru svojih marketinških i prodajnih aktivnosti, s posebnim naglaskom na podatke prikupljene na web-stranicama www.creaton.rs.

 

1. RUKOVODILAC PODATAKA

U skladu s navedenim informacijama rukovodilac podataka smatra se CREATON South-East Europe d.o.o. (sedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Mađarska; broj upisa u registar: 20-09-066613; broj telefona: +36 92 551 550; adresa e-pošte: info@creaton.hu), u daljnjem tekstu „CREATON” ili „rukovodilac podataka”. 

 

2. CILJ UPRAVLJANJA PODACIMA, KRUG PODATAKA KOJIMA SE UPRAVLJA, PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

CREATON obrađuje lične podatke na temelju pravne osnove  i ciljeva opisanih u Prilogu 1.

Ako se obrada podataka temelji na saglasnosti, tada je davanje saglasnosti dobrovoljno. Pojedinci su ovlašteni da u svakom trenutku opozovu svoju saglasnost putem pisane izjave rukovodiocu podataka, uz napomenu da se to ne odnosi na razdoblje koje je prethodilo povclačenja saglasnosti. Međutim, ako korisnik ne da svoju saglasnost ili je opozove, posledica toga jest da CREATON tim korisnicima više ne može osigurati dostupnost određenih usluga (npr. ispunjavanje zahteva za slanjem uzoraka crepova, pristup Krovopokrivačkoj aplikaciji).

Ako se podaci obrađuju u svrhu sklapanja određenog ugovora, tada je dotična strana obavezna pružiti podatke. U tom slučaju nije potrebna saglasnost. Ako korisnik ne dostavi svoje lične podatke, time može doći do nemogućnosti sklapanja novog ili izvršenja postojećeg ugovora.

K tome je korišćenje ličnih podataka u svrhu dokazivanja poštovanja pravnih obaveza u slučaju upravnih ili sudskih sporova, kao i ostvarivanja te zaštite pravnih zahteva, legitimni interes društva CREATON.

Ako korisnik pri obradi podataka koja se temelji na legitimnim interesima društvu CREATON ne pruži lične podatke, posledica toga može biti da CREATON takvim korisnicima više nije u stanju pružiti dotičnu uslugu. 

 

3. Pravo na poznavanje podataka

U slučajevima opisanima pod tačkama 3., 5. i 7. Priloga 1., CREATON lične podatke može prosleđivati partnerima kao samostalnim rukovacioma podataka zaduženima za  marketing planiranje i slanje biltena te organizovanje događanja.

Uvid u lične podatke imaju samo ovlašćenji zaposleni društva CREATON ili njegovih partnera te zaposleni koji zbog izvršavanja svojih ugovornih ili zakonskih obaveza moraju biti upoznati s njima.

 

4. Obrada podataka 

Postupke obrade podataka mogu obavljati ugovorne strane za upravljanje podacima kao što su i pružatelji usluga održavanja web-stranica www.creaton.rs.

Putem odgovarajućih mera CREATON osigurava da se obrada podataka po njegovu nalogu provodi isključivo u skladu s danim upustvima i važećim propisima za zaštitu podataka.

 

5. Trajanje obrade podataka

Trajanje obrade podataka opisano je u Prilogu 1. Nakon navedenog razdoblja CREATON briše ili anonimizira podatke koji su mu povereni na upravljanje.

Kada postoji legitimni interes za čuvanje podataka, CREATON ih nije dužan izbrisati ni po isteku roka za čuvanje. Takav legitimni interes može postojati u slučaju korištenja podataka kao dokaza u slučaju sudskog ili drugog postupka te u slučaju dokazivanja pravnih obaveza.

U slučaju zahteva suda ili drugoga državnog tela rukovaoc podataka bez odgode je dužan proslediti tražene podatke.

 

6. Prava dotične strane u vezi s obradom podataka

U skladu s propisima za zaštitu podataka strana je ovlašćena: (i) tražiti pristup svojim ličnim podacima; (ii) tražiti ispravak ličnih podataka; (iii) tražiti brisanje ličnih podataka; (iv) tražiti ograničenja u pogledu upravljanja ličnim podacima; (v) koristiti se pravom prenosa ličnih podataka i (vi) uložiti prigovor zbog korištenja ličnih podataka.

  • (i) Pravo pristupa: Strana ima pravo dobiti informacije o tome je li obrada njezinih ličnih podataka u toku, a ako jeste, onda ima pravo na pristup svojim ličnim podacima, odnosno na pristup informacijama koje se odnose na obradu. Pravo pristupa odnosi se i na sledeće informacije: cilj obrade podataka, kategorije podataka te kome su podaci dostavljeni. Strana ima pravo zatražiti kopiju obrađenih ličnih podataka.
  • (ii) Pravo na ispravak: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na ispravak netačnih ličnih podataka, odnosno na dopunu manjkavih podataka.
  • (iii) Pravo na brisanje (zaborav): U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na brisanje ličnih podataka, a rukovaoc ih je obavezan obrisati.
  • (iv) Pravo na ograničavanje obrade podataka: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka. U takvim slučajevima dotični se podaci mogu obrađivati isključivo u dopuštene svrhe.
  • (v) Prenos podataka: U određenim slučajevima dotična strana ima pravo dobivanja uvida u svoje lične podatke u raščlanjenom,  čitljivom obliku te na prosleđivanje tih podataka drugom rukovaocu. Ako je to tehnički moguće, dotična strana može imati pravo i na  prosleđivanje ličnih podataka između rukovaoca.
  • (vi) Pravo na prigovor: U određenim slučajevima strana ima pravo na ulaganje prigovora na obradu ličnih podataka, a u takvim se slučajevima može dogoditi da rukovaoc ne sme dalje obrađivati podatke.

Vezano uz navedena prava potrebno je uzeti u obzir da u određenim slučajevima zbog prirode podataka ispunjavanje zahtjeva nije moguće ili je moguće samo u ograničenoj mjeri, odnosno da navedena prava nisu neograničena te da se njihovo korištenje može vezati uz uvjete propisa o zaštiti podataka.

Strane navedena prava mogu ostvariti putem slanja pisane obavijesti na poštansku adresu ili adresu e-pošte koje su navedene u Prilogu 1. ovoga informativnog letka. CREATON će na podnesene zahtjeve odgovoriti u što kraćem roku koji nije dulji od mjesec dana.

Imate pravo uložiti prigovor lokalnoj upravi za zaštitu podataka prema mjestu rada, stanovanja ili mjestu navodnog kršenja prava. Popis europskih tijela za zaštitu podataka pronaći ćete ovdje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

7. Informacije o kolačićima

Na niže navedenoj poveznici pronaći ćete informacije o kolačićima, dakle o tome kako CREATON koristi kolačiće i druge slične tehnologije: www.creaton.rs/rs-rs/pravilnik-o-kolacicima.

 

8. Preinake informacijskog letka

CREATON zadržava pravo na izmene u slučaju promena u regulatornom okruženju ili u obradi podataka. Datum zadnje izmene naznačen je na kraju ovoga informacijskog letka. Molimo Vas da povremeno pročitate letak kako biste raspolagali aktualnim informacijama u vezi s obradom Vaših ličnih podataka.

 

Datum zadnje izmene: 15. Januara 2019

Prilog 1.

CREATON South-East Europe d.o.o. kao rukovaoc navedene lične podatke koristi u okviru marketinških i prodajnih aktivnosti sa sledećim ciljem, pravnom osnovom i trajanjem:

Br.Naziv i cilj korišćenjaKrug ličnih podatakaPravna osnovaVreme trajanja
1.Krovopokrivački program vernosti: 
Obrada ličnih podataka klijenata, poslovnih partnera, krovopokrivača i trgovaca koji učestvuju u programu vernosti ili njihovih zaposlenih.
Podaci za identifikaciju (Ime, Naziv društva, Poštanska adresa, Telefon, Adresa e-pošte, Broj računa, Porezni broj)Ispunjavanje ugovora sklopljenog sa stranom [GDPR član 6., stavka (1), tačka b)] 

Legitimni interes rukovaoca ili treće osobe [GDPR član 7., stavka (1), tačka f)]: legitiman interes društva CREATON jeste da za vreme obrade podataka ispunjavanje ugovora sklopljenih u okviru  Programa vernosti bude zaštićeno na odgovarajući način kao i komunikacija među stranama te realizacija programa.
5 godina nakon što dotični partner postane neaktivan
2.Obrada upita stranaka: 
Obrada raznih upita pristiglih na info@creaton.hu, odnosno putem obrazaca na web-stranici www.creaton.rs.
Lični podaci za identifikaciju koji se šalju putem e-pošte ili ispunjavanjem obrasca (Ime, Naziv kompanije, Adresa e-pošte, Telefon, Poštanski broj itd.)Saglasnost dotične strane [GDPR član 6., stavka (1), tačka a)] 

Legitiman interes rukovaoca ili  treće osobe [GDPR član 6., stavka (1), tačka f)]: legitiman interes društva CREATON jeste da se tekom obrade podataka na odgovarajući način osigura efikasnost obrada zahteva i pritužbi klijenata pristiglih na info@creaton.hu.
5 godina
3.Poruke izravnog marketinga: 
Slanje e-poruka u svrhu direktnog marketinga osobama koje su se prijavile na web-stranici www.creaton.hu te koje prvenstveno služe edukaciji i marketingu.
Podaci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte, Adresa)Saglasnost dotične strane [GDPR član 6., stavka (1), tačka a)]Do povlačenja privole
4.

Korišćenje Aplikacije za projektovanje krova i pročelja moguće je na web-stranici

https://visualizer.creaton.hu/language/select/lang/rs (koja je dostupna i preko web-stranice creaton.rs). Uz pomoć te aplikacije korisnici mogu simulirati izgled krova i pročelje svoje kuće koristeći CREATON proizvode. Nakon registracije svoj rad mogu sačuvati, podeliti s drugima ili stupiti u kontakt s društvom CREATON.

Podaci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte, Telefon, Adresa)Saglasnost dotične strane [GDPR član 6., stavka (1), tačka a)]Do povlačenja saglasnosti
5.

 

Bilten: 
Online slanje biltena postojećim partnerima  (krovopokrivači, trgovci, arhitekte, glavni izvođač radova) o eventualnim izmenama usluga ili o najnovijim akcijama.

Podaci za identifikaciju (Ime, Adresa e-pošte)

Legitiman interes rukovaoca ili treće osobe [GDPR član 6., stavka (1), tačka f)]: 
 

Legitiman interes društva CREATON jest da svoje poslovne partnere tekom obrade podataka na odgovarajuć način informiše o eventualnim izmenama u uslugama ili planiranim akcijama.

Godina dana nakon prestanka partnerskog odnosa
6.

Zahtev za slanje uzoraka crepova:

Registrovani korisnici mogu poslati zahtev putem web-stranice www.creaton.hu.  Naši budući kupci ovdje naručuju uzorke koje kasnije žele kupiti.

Podaci za identifikaciju (Ime, Adresa, Adresa e-pošte, Telefon, Ime kompanije)Saglasnost dotične strane [GDPR član 6., stavka (1), tačka a)]Do opoziva saglasnosti
7.

Korišćenje podataka u vezi s događanjima:

Prikupljanje ličnih podataka posetilaca raznih događanja putem ispunjavanja obrazaca u svrhu kasnijeg stupanja u kontakt i saradnje.

Podaci za identifikaciju (Ime, Adresa, Adresa e-pošte, Telefon)Saglasnost dotične strane [GDPR član 6., stavka (1), tačka a)]Do povlačenja saglasnosti