POLITIKA PRIVATNOSTI

Cilj ove Politike privatnosti je da vam objasni kojim informacijama upravlja CREATON South-East Europe Kft. (sedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; matični broj: 20-09-066613) kao rukovalac u okviru marketinških i poslovnih aktivnosti, posebno tokom rada veb stranice www.creaton.rs, a sve u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije br. 2016/679 („GDPR“).

 

1. RUKOVALAC

U smislu upravljanja podacima utvrđenim u ovoj Politici privatnosti, rukovalac je CREATON South-East Europe Kft. (sedište: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; matični broj: 20-09-066613; broj telefona: +36 92 551 550; e-mail adresa: info@creaton.hu) (u daljem tekstu: "CREATON" ili „rukovalac").

 

2. CILJ UPRAVLJANJA PODACIMA, OPSEG PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU I PRAVNI OSNOV UPRAVLJANJA PODACIMA

Tokom aktivnosti upravljanja podacima utvrđenim u ovoj Politici privatnosti, CREATON upravlja ličnim podacima definisanim u Prilogu br. 1 u svrhe i pravne osnove navedene u istom.

Ukoliko se upravljanje podacima zasniva na saglasnosti subjekta podataka, saglasnost potrebna za upravljanje se smatra dobrovoljnim. Subjekat podataka ima pravo da povuče svoju saglasnost pismenom izjavom upućenom rukovaocu u bilo kom trenutku, pod uslovom da u tom slučaju to ne utiče na zakonitost upravljanja podacima pre povlačenja saglasnosti. Međutim, ako subjekat podataka ne da saglasnost za upravljanje podacima ili povuče svoju prethodnu saglasnost, u tom slučaju CREATON neće moći da pruža odgovarajuću uslugu subjektu podataka (npr. ispunjavanje zahteva za uzorak, dostupnost aplikacije Krovni pokrivač).

Ukoliko je upravljanje podacima neophodno za zaključenje ili izvršenje ugovora, subjekat podataka je obavezan da  dostavi svoje lične podatke. U ovom slučaju nije potrebna saglasnost subjekta podataka. Ako subjekat podataka ne dostavi lične podatke koji se obrađuju u ove svrhe, u tom slučaju CREATON neće moći da sklopi ugovor sa subjektom podataka ili da ispuni već zaključen ugovor.

Osim navedenog, legitimni interes CREATON-a u vezi sa upravljanjem ličnim podacima subjekta podataka može biti posebno, ali ne isključivo, ako je upravljanje podacima potrebno u toku službenog, pravnog ili drugog službenog postupka radi potvrđivanja usklađenosti sa zakonskim obavezama, ili za podnošenje, validaciju ili odbranu pravnih zahteva.

Ako subjekat podataka ne dostavi svoje lične podatke prilikom upravljanja podacima koji se zasnivaju na legitimnom interesu, u tom slučaju CREATON neće moći da pruža odgovarajuću uslugu subjektu podataka.

 

3. LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PRISTUP LIČNIM PODACIMA

CREATON ima pravo da prosledi lične podatke svojim poslovnim partnerima kao nezavisnim rukovaocima podataka koji su odgovorni za projektovanje i slanje direktnih marketinških poruka i newslettera, odvoz opasnog otpada, kao i organizaciju Konkursa za gradnju dvorca i drugih događaja u slučajevima navedenim pod tačkama 2, 4, 5 i 7 Priloga br. 1.

Lični podaci su dostupni samo osobama koje pripadaju kompaniji CREATON ili organizaciji gore definisanih poslovnih partnera, a koja raspolažu odgovarajućim ovlašćenjem za pristup podacima i čiji je pristup podacima apsolutno neophodan za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza.

 

4. OBRADA PODATAKA

Radnje u okviru obrade podataka mogu da obavljaju ugovorni partneri ili agenti rukovaoca podataka u svrhu pružanja usluga koje uključuju delatnosti u okviru obrade podataka, kao što je, na primer, pružalac usluge zadužen za održavanje i rad veb stranice www.creaton.rs. 

CREATON preduzima odgovarajuće mere kako bi osigurao da obrađivači podataka koji deluju u njegovo ime upravljaju isključivo onim ličnim podacima koji su im dostavljeni u skladu sa uputstvima kompanije CREATON i relevantnim zakonodavstvom Mađarske i Evropske unije o zaštiti podataka. 

 

5. TRAJANJE UPRAVLJANJA PODACIMA

Trajanje upravljanja podacima definisano je u Prilogu br. 1. Nakon završetka perioda čuvanja podataka utvrđenog u Prilogu br. 1, CREATON će brisati ili anonimizirati obrađene podatke.

CREATON nije obavezan da briše podatke prema gore navedenom, ako postoji legitimni interes od strane CREATON-a na osnovu čega se podaci moraju čuvati duže od navedenog perioda čuvanja podataka. Takav legitimni interes može biti, posebno, ali ne isključivo, korišćenje podataka kao dokaza tokom sudskog ili drugog službenog postupka, ili potvrđivanje usklađenosti zakonskim obavezama koje regulišu urukovaoca tokom službenog, sudskog ili drugog službenog postupka koji je u toku.

U slučaju sudskog zahteva ili zahteva drugog organa, rukovalac je dužan da evidentirane podatke neodložno pošalje sudu ili drugom organu.

 

6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA U VEZI SA UPRAVLJANJEM PODATAKA

U skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, subjekat podataka ima pravo da: (i) zatraži pristup svojim ličnim podacima; (ii) zatraži ispravku ličnih podataka; (iii) zatraži brisanje ličnih podataka; (iv) zatraži ograničenje obrade ličnih podataka; (v) koristi pravo na prenosivost podataka u vezi sa ličnim podacima; i (vi) da prigovor na obradu svojih ličnih podataka.

  • (i) Pravo na pristup podacima: Subjekat podataka ima pravo da dobije povratnu informaciju o tome da li je obrada njegovih ličnih podataka u toku, i ako je takva obrada u toku, ima pravo na pristup svojim ličnim podacima, kao i određenima informacijama u vezi sa obradom podataka. Pravo pristupa, između ostalog, odnosi se na sledeće informacije: cilj upravljanja podacima, kategorije podataka kojima se upravlja, naznaka primaoca kojima su podaci prosleđeni. Subjekat podataka takođe ima pravo da zahteva kopiju svojih ličnih podataka kojima upravlja rukovalac podataka.
  • (ii) Pravo na ispravku podataka: U određenim slučajevima, subjekat podataka ima pravo da se na njegov zahtev izvrši ispravak netačnih ličnih podataka odnosno dopuna nepotpunih ličnih podataka.
  • (iii) Pravo na brisanje (zaborav): Pravo na brisanje (pravo na zaborav): U određenim slučajevima, subjekat podataka ima pravo da zahteva brisanje njegovih ličnih podataka, a rukovalac podataka je obavezan da briše te podatke.
  • (iv) Pravo na ograničenje upravljanja podacima: U određenim slučajevima, subjekat podataka ima pravo da zahteva ograničenje obrade njegovih ličnih podataka. U tom slučaju, relevantni podaci se mogu obrađivati samo u određene svrhe.
  • (v) Prenosivost podataka: U određenim slučajevima, subjekat podataka ima pravo da primi lične podatke u segmentiranom, široko korišćenom, mašinski čitljivom formatu, a takođe ima pravo da te podatke prosledi drugom rukovaocu. Subjekat podataka takođe ima pravo da zahteva direktan prenos ličnih podataka između rukovaoca podataka, ukoliko je to tehnički izvodljivo.
  • (vi) Pravo na prigovor: U određenim slučajevima, subjekat podataka ima pravo da podnese prigovor na obradu njegovih ličnih podataka, u kojem slučaju rukovalac podataka nema pravo da dalje obrađuje ove podatke.

U vezi sa gore navedenim pravima, molimo uzmite u obzir da zbog prirode podataka u pojedinim slučajevima ispunjenje određenog zahteva nije moguće ili je moguće samo u ograničenoj meri, odnosno da navedena prava nisu neograničena prava i ostvarivanje istih zavisi od uslova utvrđenih u važećim pravilima o zaštiti podataka.

Subjekat podataka može ostvariti gore navedena prava u pismenom obliku, poštanskim putem na adresu kompanije CREATON ili elektronskim putem na e-mail adresu koje su navedene pod tačkom 1. ove Politike privatnosti. CREATON će odgovoriti na pristigle upite u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 1 (jednog) meseca.

Subjekat podataka ima pravo da podnese žalbu Nacionalnoj upravi za zaštitu podataka i slobodu informacija (sedište: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1.; +36 (1) 391-1400, ili +36/30 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, internet stranica: www.naih.hu), a u slučaju nezakonite obrade podataka može da se obrati nadležnom sudu po mestu prebivališta ili boravišta prema svom izboru.

 

7. POLITIKA KOLAČIĆA

Klikom na sledeći link možete da pročitate našu politiku kolačića, koja sadrži informacije o tome kako CREATON koristi kolačiće i druge slične tehnologije www.creaton.rs/rs-rs/pravilnik-o-kolacicima.

 

8. IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

CREATON ima pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u slučaju da nastane promena u pravnom okruženju ili delatnosti upravljanja podacima. Datum poslednjeg ažuriranja naveden je na kraju ove Politike privatnosti. Molimo vas da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informisani o eventualnim izmenama u vezi sa rukovanjem vaših ličnih podataka.

 

Datum poslednje izmene: 28.08.2023.

PRILOG BR. 1

Kompanija CREATON South-East Europe Kft., kao rukovalac, u okviru marketinških i poslovnih aktivnosti obrađuje sledeće lične podatke u svrhe, po pravnom osnovu i u trajanju kako je navedeno:

BrojNaziv i svrha upravljanja podacimaOpseg podataka koji se obrađujuPravni osnov upravljanja podacimaTrajanje upravljanja podacima
1.

Upravljanje upitima klijenata:

Upravljanje porukama koji su primljeni putem e-pošte info@creaton.hu ili popunjavanjem različitih kontakt obrazaca na internet stranici www.creaton.rs.

Lični podaci dostavljeni putem e-maila ili kontakt obrasca (ime, email adresa, broj telefona, poštanski fah)

Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]

Legitimni interes rukovaoca ili trećeg lica [GDPR član 6. stav (1) tačka f)] Legitimni interes kompanije CREATON je da obezbedi efikasno upravljanje upita i prigovora klijenata primljenih na email adresi info@creaton.hu.

5 godina

2.

Direktne marketinške poruke:

Slanje serije e-mailova sačinjenih od poruka direktne pošte za osobe registrovane na internet stranici www.creaton.rs, a koja serija poruka služi prvenstveno u marketinške i edukativne svrhe.

 

 

 

Identifikacioni podaci (ime, email adresa)

 

 

Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]

 

 

 

Do povlačenja saglasnosti.

3.

Aplikacija za dizajn krova i fasade:

Operacija Aplikacije za dizajn krova i fasade dostupna je na internet stranici https://visualizer.creaton.hu/ (takođe dostupna putem internet stranice creaton.hu). Pomoću aplikacije posetioci mogu dizajnirati krov i fasadu svoje kuće sa CREATON proizvodima. Nakon registracije postoji mogućnost da sačuvaju svoj rad, da ga podele sa drugim osobama ili da kontaktiraju kompaniju CREATON.

Identifikacioni podaci (ime, email adresa, broj telefona, adresa)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti.
4.

Poslovni newsletter:

Slanje online newslettera postojećim poslovnim partnerima (krovopokrivači, trgovci, arhitekte, generalni izvođači) o eventualnim promenama i akcijama uslužnih delatnosti kompanije.

Identifikacioni podaci (ime, email adresa)Legitimni interes rukovaoca ili trećeg lica [GDPR član 6. stav (1) tačka f)]
Legitimni interes kompanije CREATON je da kroz upravljanje podacima obezbedi odgovarajuće informisanje svojih poslovnih partnera o nastalim ili planiranim promenama u svojim uslugama, kao i o povezanim promocijama.
1 godina nakon prestanka poslovnog partnerstva.
5.

Zeleni program:

Zaključenje ugovora sa podnosiocem zahteva za odvoz opasnog otpada i odvoz opasnog otpada uz angažovanje podugovarača kao pružaoca usluga u okviru „Zelenog programa“.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, email adresa, broj telefona, adresa, bankovni podaci, itd.)Ispunjenje ugovora koji je zaključen sa subjektom podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka b)]5 godina nakon završetka programa.
6.

Upit za uzorak:

Mogućnost zahtevanja uzorka od strane registrovanih korisnika putem internet stranice www.creaton.rs. Zainteresovani potencijalni kupac može da naruči uzorak crepa po sopstvenom izboru.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, naziv privrednog društva)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti.
7.

Upravljanje podacima u vezi sa poslovnim događajima:

Prikupljanje ličnih podataka tokom raznih događaja putem liste posetioca u cilju olakšavanja budućeg kontakta i saradnje.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, broj telefona, email adresa)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti.
8.

Upravljanje podacima u vezi sa stručnim usavršavanjem:

Prikupljanje ličnih podataka tokom raznih obuka za stručno usavršavanje putem liste posetioca za Mađarsku komoru arhitekata i regionalno nadležnu komoru, kako bi se kreditni bodovi mogli pripisati Učesniku.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, registarski broj, email adresa), naziv nadležne regionalne komoreSaglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti.
9.

Upravljanje podacima u vezi sa Takmičenjem za najlepši krov:

Upravljanje ličnim podacima koji su dostavljeni tokom učestvovanja u „Takmičenju za najlepši krov“ na konkursu raspisanom od strane CREATON.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, broj telefona, email adresa)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti
10.

Ispunjenje obaveza definisanih u aplikaciji MyCREATON:

Registrovani korisnici usluge mogu da osvoje CREACOIN-e koji se mogu otkupiti u slučaju ispunjenja određenih uslova.

Identifikacioni podaci (ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, naziv privrednog društva)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti
11.

Jesenje i prolećne kampanje:

Krajnjim korisnicima dobrovoljno pružamo mogućnost da kontaktiraju CREATON popunjavanjem formulara i da ih naše kolege kontaktiraju u slučaju aktuelnih periodičnih promocija.

Identifikacioni podaci (ime, email adresa, adresa)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti, ali najviše 1 godinu što je ujedno kraj kampanje.
12.

Mogućnost prijave na naš newsletter:

Krajnji korisnici mogu dobrovoljno da se prijave na naše newslettere na našim internet stranicama.

Identifikacioni podaci (ime, email adresa, adresa, broj telefona)Saglasnost subjekta podataka [GDPR član 6. stav (1) tačka a)]Do povlačenja saglasnosti.